S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

KONTAKTY

AGF Slovakia, s.r.o.
Mlynská 2043.
979 01 Rimavská Sobota
tel: 047/5634533
napíšte nám
IČO: 36637742
DIČ: 2022011068

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti AGF SLOVAKIA, s.r.o.

AGF Slovakia, s.r.o., so sídlom Bélu Bartóka 32, 979 01 Rimavská Sobota, IČ DPH: SK2022011068, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v odd. Sro, vl. č. 10425/S (ďalej len „predávajúci“), vydáva s účinnosťou od 12.12.2016 tento Reklamačný poriadok:

 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Reklamačný poriadok upravuje postup pri reklamácii tovaru zakúpeného v kamennom obchode (predajni) predávajúceho (ďalej len „tovar“ alebo „výrobok“).
 2. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačnom poriadku majú význam podľa platnej právnej úpravy Slovenskej republiky.
 3. Kupujúci by sa mal vo vlastnom záujme zoznámiť s týmto Reklamačným poriadkom ešte pred kúpou tovaru.

ZÁRUČNÉ VYHLÁSENIE

 1. Spoločnosť AGF Slovakia, s. r. o., poskytuje na predávaný tovar záruku (ďalej tiež „záručná doba“), ktorej dĺžka je 2 roky. Záruka sa tiež vzťahuje na výrobok, ku ktorému je vydávaný záručný list výrobcu s inou záručnou dobou, a to za podmienok uvedených v takomto záručnom liste a zároveň za podmienok tohto záručného vyhlásenia. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku. V prípade použitia výrobku pre podnikateľské alebo iné obchodné účely je záručná doba vždy 6 mesiacov. Na výrobky s vyznačenou dobou použitia (výrobky so stanovenou dobou použiteľnosti) sa poskytuje záruka v dĺžke doby na použitie vyznačenej na výrobku.
 2. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré má výrobok pri prevzatí a ďalej na preukázateľné výrobné vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a na ktoré sa vzťahuje záruka.
 3. Kupujúci má právo na bezplatné a riadne odstránenie reklamovanej vady. V prípade uznanej reklamácie sa do záručnej doby nepočíta doba uplynutá odo dňa uplatnenia práva zo záruky až do dňa, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný si výrobok prevziať.
 4. Kupujúci je povinný sa pri používaní výrobku riadiť pravidlami obsiahnutými v priloženom návode a pravidlami všeobecne známymi.
 5. Kupujúci je povinný prekontrolovať technický stav výrobku a stav prevádzkových náplní pred každým použitím výrobku. V prípade elektrických spotrebičov je povinný použiť napájacie napätie, ktoré zodpovedá hodnotám uvedeným na štítku elektrického spotrebiča (výrobku).
 6. Pri výrobkoch, pri ktorých je to vyznačené v záručnom liste, je platnosť predĺženej záruky podmienená pravidelnými posezónnymi prehliadkami alebo odbornou montážou.
 7. Podmienkou uznania reklamovanej vady vždy je, aby kupujúci v dobe trvania záruky a bez odkladu po zistení vady začal reklamačné konanie a vytkol vadu, ktorú na výrobku našiel, označil chybné vlastnosti alebo popísal prejavy vady, odovzdal výrobok s vytknutou vadou predávajúcemu (ak to povaha výrobku umožňuje), pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené inak, a súčasne oznámil, aký spôsob odstránenia vady požaduje. K uznaniu reklamovanej vady nedôjde, pokiaľ sa používaním výrobku po výskyte reklamovanej vady jeho stav zmenil natoľko, že bude obtiažne alebo nemožné reklamovanú vadu posúdiť.
 8. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po prevzatí tovaru kupujúcim v dôsledku neodborného zásahu, nepovolených konštrukčných zmien alebo opravy vykonanej neoprávnenou osobou alebo v súvislosti s týmito skutočnosťami.
 9. Miestom uplatnenia reklamácie je predajňa spoločnosti AGF Slovakia, s.r.o., na adrese Mlynská 2043 v Rimavskej Sobote, pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené inak. Oprávnenou osobou na posúdenie reklamácie je vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník. Dopravu reklamovaného výrobku zabezpečuje kupujúci.
 10. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava, alebo na ktoré bol kupujúci pri predaji upozornený.
 11. Za vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, nie je možné považovať zmenu výrobku alebo jeho vlastností, ktoré vznikli v dôsledku nerešpektovania návodu na použitie, v dôsledku prepravy a manipulácie kupujúcim, v dôsledku nesprávneho používania alebo neodborného zásahu a úmyselného poškodenia, v dôsledku prirodzených zmien materiálov alebo pôsobením vonkajších vplyvov (napr. oxidácia, korózia, opotrebovanie náterov, zmena farebného odtieňa plastových materiálov, a pod.), v dôsledku živelnej pohromy alebo iných vplyvov (napr. poruchou v elektrickej sieti).
 12. Dĺžku trvania záruky si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a údržbe môže výrobok vzhľadom na svoje vlastnosti, účel použitia a primeranej intenzite jeho používania vydržať.
 13. Ak dôjde v dobe trvania záruky k výmene súčiastky alebo výmene celého výrobku za výrobok nový, bude sa na tuto vymenenú súčiastku alebo na nový výrobok vzťahovať nová dvojročná záruka. Ak bola pri predaji na výrobok poskytnutá predĺžená záruka a jej neuplynutá časť je v dobe uplatnenia reklamácie dlhšia ako nová dvojročná záruka, bude sa na nový výrobok vzťahovať záruka v dĺžke trvania neuplynutej časti pôvodnej predĺženej záruky. V prípade použitia výrobku pre podnikateľské alebo iné obchodné účely sa na vymenenú súčiastku alebo výrobok vzťahuje vždy záruka v dĺžke trvania 2 roky.
 14. Použitím pre podnikateľské účely sa rozumie zárobkové používanie výrobku za účelom dosiahnutia zisku.
 15. Inými obchodnými účelmi sa rozumie používanie výrobku objednávateľom takým spôsobom, ktorý výrazne namáha výrobok. Napríklad použitie spôsobom obdobným používaniu výrobku pri výkone podnikateľskej činnosti. Dôvodom používania výrobku na iné obchodné účely nemusí byť dosiahnutie zisku.
 16. Tieto záručné podmienky sa vzťahujú aj na samostatný predaj jednotlivých súčiastok, pričom záručná doba je 2 roky. Za súčiastku sa považuje predovšetkým vymeniteľná časť výrobku, ktorá plní svoju funkciu až po zabudovaní do výrobku.
 17. V prípade začatia reklamačného konania po uplynutí dvoch rokov záruky rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie predávajúci.
 18. Nároky zo záruky zanikajú za podmienok uvedených v zákone, prípadne nesplnením niektorej z vyššie uvedených záručných podmienok predĺženej záruky.
 19. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku, alebo jeho súčiastok. Bežným opotrebovaním výrobku alebo jeho dielov sa rozumie opotrebovanie predovšetkým:
 • žacích a rezných nástrojov (kosiacich a drviacich nožov, žabiek, rezných kotúčov, žacích strún, pílových reťazí, strižných líšt záhradných a plotových nožníc a pod.);
 • nosných súčastí žacích a rezných nástrojov (unášačov a skrutiek nožov rotačných
 • kosačiek, vyžínacích hláv, unášačov a krytiek motorových kôs, bubnov bubnových
 • kosačiek, unášačov a vodítok lištových kosačiek, líšt reťazových píl);
 • pracovných častí strojov alebo príslušenstva (závitoviek a škrabiek snehových fréz, turbín fukárov, vysávačov a čerpadiel, plunžerov tlakových umývačiek, pružín vyhrabávačov, hviezdic (tŕňov) prevzdušňovačov, kief a metiel zberačov, metiel rotavátorov a kultivátorov, nožov plečiek, hrotov brán a pod.);
 • ochranných prvkov (zachytávačov reťazí, bezpečnostných krytov, štítov);
 • súčastí klzných a valivých uložení (ložísk, puzdier a pod.);
 • súčastí klinových a reťazových prevodov (klinových remeňov, reťazí a pod.);
 • pracovných častí brzdových a spojkových systémov (obložení a pod.);
 • vzduchových, palivových a olejových filtrov;
 • gumových súčastí palivových a olejových vedení (membrán, hadičiek a pod.);
 • tesniacich prvkov z gumy a ďalších materiálov;
 • pojazdových koliesok a pneumatík;
 • akumulátorov;
 • zapaľovacích sviečok;
 • žiaroviek, poistiek, uhlíkov elektromotorov,
 1. Touto zárukou nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu. Záruku je nutné uplatniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 2. Na výrobok, ku ktorému sa nevydáva záručný list sa tiež vzťahujú tieto podmienky záruky a funkciu záručného listu plní toto záručné vyhlásenie spolu s predajným dokladom.
 3. V prípade, že je k určitému výrobku vydané zvláštne záručné vyhlásenie, použije sa prednostne toto zvláštne vyhlásenie.

REKLAMÁCIE

 1. Pri začatí reklamačného konania je kupujúci povinný predložiť s reklamovaným výrobkom (ak to povaha výrobku umožňuje) tiež potvrdený záručný list alebo doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom preukázať, že vadný výrobok bol u predávajúceho zakúpený a reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe; po uplynutí dvoch rokov záruky (po uplynutí zákonnej záruky) je kupujúci povinný predložiť s reklamovaným výrobkom potvrdený záručný list a ak sa k danému výrobku záručný list nevydáva, doklad o kúpe.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť výlučne osobne v predajni predávajúceho. Dopravu reklamovaného výrobku k predávajúcemu a späť zaisťuje kupujúci, ak to umožňuje povaha výrobku a ak predávajúci a kupujúci nedohodnú iným spôsobom. Ak kupujúci uplatní reklamáciu u predávajúceho, je nutné, aby bez zbytočného odkladu po tomto uplatnení odovzdal reklamovaný výrobok v predajni predávajúceho.
 3. Ak uplatní kupujúci reklamáciu a vytkne tak predávajúcemu vady na výrobku, spíše o tom predávajúci zápis, ktorý obsahuje dátum zahájenia reklamačného konania, špecifikáciu výrobku, označenie vady alebo jej prejavu, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný kupujúcim a termín vybavenia reklamácie.
 4. V prípade, že sa v priebehu zákonnej záručnej doby vyskytne u výrobku vada, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ale len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (t.j. ak sa po oprave rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát) alebo pre naraz sa vyskytujúci väčší počet vád (najmenej 3 vady). Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo len na primeranú zľavu z ceny výrobku.
 5. Reklamačné konanie musí byť ukončené do 30 dní odo dňa jeho začatia (uplatnenia reklamácie), a to vrátane odstránenia vady, ktorej reklamácia bola uznaná, písomnej výzvy na prevzatie plnenia alebo písomného odôvodneného zamietnutia reklamácie. Reklamačné konanie musí byť ukončené vydaním rozhodnutia o reklamácii, v ktorom bude dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutej reklamácie. Kupujúci by sa vo vlastnom záujme mal u predávajúceho informovať o priebehu reklamačného konania. V prípade zamietnutej reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu súčasne s rozhodnutím o reklamácii odborné posúdenie. Pokiaľ predávajúci nie je osobou oprávnenou výrobcom na vykonávanie záručných opráv, tak v prípade zamietnutej reklamácie uplatnenej po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku bude súčasťou rozhodnutia o zamietnutí reklamácie informácia o tom, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.
 6. Prevzatím tovaru sa rozumie moment, v ktorom kupujúci prevezme tovar od predávajúceho alebo prepravcu v mieste určenia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok predávajúceho ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov predávajúceho a je k dispozícii v predajni predávajúceho.

MmU0ZDg1N