S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

KONTAKTY

AGF Slovakia, s.r.o.
Mlynská 2043.
979 01 Rimavská Sobota
tel: 047/5634533
napíšte nám
IČO: 36637742
DIČ: 2022011068

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP TOVARU V INTERNETOVOM OBCHODE (E-SHOPE) spoločnosti AGF Slovakia, s.r.o.

AGF Slovakia, s.r.o., so sídlom Bélu Bartóka 32, Rimavská Sobota a kontaktnou adresou Mlynská 2043, 979 01 Rimavská Sobota (ktorá je aj miestom našej prevádzky), IČO: 36 637 742, DIČ: 2022011068, IČ DPH: SK2022011068, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v odd. Sro, vl. č. 10425/S, e-mail: agfslovakia@gmail.com, tel.: 047/56 34 533 - (ďalej len „predávajúci“), vydáva s účinnosťou od 01. 12. 2016 tieto Obchodné podmienky:
I. Úvodné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode (e-shope) predávajúceho, ktorý je zároveň jeho prevádzkovateľom, a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (ďalej len „kupujúcich“).
2. Kupujúci, ktorým môže byť spotrebiteľ aj podnikateľ, by sa mal vo vlastnom záujme pred podaním objednávky zoznámiť s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho, ktorý je k dispozícii na tejto internetovej stránke, ako aj v predajni predávajúceho.
3. Podnikateľom sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.
4. Spotrebiteľom sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sú považované za záväzné. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
2. Objednávka je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie potvrdenia, ktoré je zasielané predávajúcim automaticky na e-mail kupujúceho a zároveň je uložené v databáze predávajúceho.
3. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku.
4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a povinných náležitostí uvedených v príslušnom formulári, ktorý sa automaticky zobrazí na internetovej stránke v súvislosti s kúpou konkrétnych tovarov podľa výberu kupujúceho.
5. Miestom dodania tovaru je adresa na území Slovenskej republiky uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím od predávajúceho alebo prepravcu po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty.
7. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú uvedené v ďalšom texte týchto Obchodných podmienok. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, čím je kupujúcemu umožnené zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“.  Kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ si kupujúci záväzne objednáva tovar uvedený v objednávke a vzniká mu povinnosť zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu uvedenú v objednávke.
8. Kúpne zmluvy sú po svojom uzavretí predajcom archivované v elektronickej forme a sú prístupné len predávajúcemu.

 

III. Typy prepravy tovarov a platby za prepravu tovarov

 

Zakúpený tovar je podľa svojho charakteru a na základe voľby kupujúceho dodávaný jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

Balíková preprava kuriérom Slovak Parcel Service alebo Slovenskou poštou

Objednaný tovar je zabalený a poslaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom Slovak Parcel Service, a to vrátane príslušných dokumentov (predajného dokladu, záručného listu, návodu na použitie, atď.).

 

Osobným prevzatím v predajni predávajúceho

Objednaný tovar môže kupujúci osobne prevziať v predajni predávajúceho. V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme do piatich dní od vyzvania predávajúcim (prostredníctvom e-mailovej alebo sms správy), považuje sa objednávka tovaru za zrušenú, ak sa kupujúci a predávajúci pred uplynutím tejto lehoty výslovne nedohodnú inak.

 

IV. Platobné podmienky

 

Kúpna cena tovaru zakúpeného v internetovom obchode (e-shope) predávajúceho, spoločne s prepravným, ak je preprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho, môže byť zaplatená podľa voľby kupujúceho jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

V hotovosti/platobnou kartou

Pri doručení tovaru prostredníctvom balíkovej prepravy môže kupujúci zaplatiť v hotovosti pri prevzatí kupovaného tovaru od zamestnanca prepravnej spoločnosti (platba na dobierku - cena dobierky)

Pri osobnom prevzatí kupovaného tovaru v predajni predávajúceho môže kupujúci zaplatiť v hotovosti, platobnou kartou alebo využiť ponuku splátkových spoločností.

Bankovým prevodom

Všetky informácie potrebné pre platbu bankovým prevodom dostáva kupujúci formou e-mailovej správy, obsahujúcej potvrdenie objednávky a platobné údaje, tzn. najmä číslo bankového účtu predávajúceho, variabilný symbol a čiastku, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť (kúpnu cenu tovaru vrátane DPH, prípadne spoločne s prepravným, ak je preprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho). Dodávka objednaného tovaru sa realizuje po pripísaní príslušnej platby v plnej výške čiastky, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť, v prospech účtu predávajúceho. Ak nebude príslušná platba pripísaná na účet predávajúceho do desiatich dní od odoslania e-mailovej správy s platobnými údajmi kupujúcemu, považuje sa objednávka za zrušenú.

Platobnou kartou online (3-D Secure)

Platba kartou online je realizovaná prostredníctvom služby online platieb PayU. Ak sa kupujúci rozhodne zaplatiť kúpnu cenu ihneď po objednávke platobnou kartou online, zvolí si daný spôsob zaplatenia tovaru v procese objednávky. Po dokončení objednávky bude automaticky presmerovaný na platobnú bránu partnera PayU, kde dokončí platbu. Údaje z platobnej karty zadáva kupujúci do systému PayU. Žiadny zo zamestnancov predávajúceho nemá prístup k zadaným údajom o platobnej karte. Platiť platobnou kartou online (3-D Secure) môže len oprávnený držiteľ platobnej karty. Spoločnosť PayU je len správcom platobného systému PayU, nie je stranou uzavretej kúpnej zmluvy.

 

V. Expedičné lehoty

 

Ak nie je v popise objednaného tovaru uvedené niečo iné, alebo ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú na inej expedičnej lehote, je všetok tovar expedovaný v nasledujúcich lehotách:

 

V prípade balíkovej prepravy

Pri platbe na dobierku je tovar vyexpedovaný zvyčajne do troch pracovných dní od doručenia objednávky predávajúcemu. Pri platbe bankovým prevodom je tovar vyexpedovaný do troch pracovných dní po pripísaní platby na príslušný účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty, najmä vo výnimočných prípadoch (napr. období vianočných sviatkov) alebo ak tovar nie je na sklade. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailovej alebo sms správy. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, expedičná lehota môže byť predĺžená najviac tak, aby bola objednávka kupujúceho vždy splnená do 30 dní od jej doručenia predávajúcemu.

V prípade dopravy firemným vozidlom

Pri platbe bankovým prevodom je tovar vyexpedovaný zvyčajne do piatich pracovných dní po pripísaní platby na príslušný účet.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailovej alebo sms správy. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, expedičná lehota môže byť predĺžená najviac tak, aby bola objednávka kupujúceho vždy splnená do 30 dní od jej doručenia predávajúcemu.

VI. Odstúpenie od zmluvy
 
1. Kupujúci - spotrebiteľ (v tomto článku ďalej len „kupujúci“) je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru (resp. poslednej časti objednaného tovaru), a to bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia uvedenej lehoty.
 
2. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a. poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutie služby, a zároveň ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo odstúpiť od zmluvy,
b. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru vyrobeného na mieru,
c. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
d. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 
3. Pre účinné odstúpenie od zmluvy je potreba, aby kupujúci oznámil predávajúcemu, že uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy, a to formou listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na kontaktnú adresu predávajúceho alebo e-mail predávajúceho: agfslovakia@gmail.com, alebo telefonicky na tel. čísle: 047/56 34 533, prípadne jednoznačne formulovaným ústnym vyhlásením kupujúceho vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy učineným osobne v predajni predávajúceho voči pracovníkovi predávajúceho oprávnenému k prijímaniu týchto oznámení. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.
 
4. Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy použiť aj priložený vzorový formulár, nie je to ale jeho povinnosť.
 
5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy čiastku zaplatenej kúpnej ceny za tovar vrátane DPH a ďalšie platby, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci vráti kupujúcemu uvedenú čiastku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci v odstúpení od zmluvy neuvedie niečo iné. Pre vrátenie platby, ktorú kupujúci uskutočnil prostredníctvom platobnej karty online (3-D Secure), sa vždy použije rovnaký platobný prostriedok. Pre vrátenie platby, ktorú kupujúci uskutočnil prostredníctvom platobnej karty pri osobnom prevzatí kupovaného tovaru v predajni predávajúceho, sa použije platobný prostriedok, ktorý kupujúci uviedol v odstúpení od zmluvy. Kupujúcemu nebudú v tejto súvislosti účtované žiadne poplatky.
 
6. Platbu predávajúci kupujúcemu vráti po vrátení tovaru alebo ak kupujúci hodnoverne preukáže, že tovar odoslal späť predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr.
 
7. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť, skontrolovať a odskúšať, a to takým spôsobom, ako pri nákupe v ktorejkoľvek predajni predávajúceho, tzn. v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zistenie, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak kupujúci odstupuje od zmluvy, nie je oprávnený s tovarom zaobchádzať nad vyššie uvedený rozsah, najmä ho používať. V prípade odstúpenia od zmluvy by teda kupujúci mal predávajúcemu vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, bez známok nadmerného opotrebovania spôsobeného jeho používaním a pokiaľ je to možné, vrátane originálneho obalu. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak je s kupovaným tovarom poskytovaný ďalší tovar zdarma (napr. v rámci akčnej ponuky) a ak kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť aj tovar poskytnutý predávajúcim zdarma. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude tovar vrátený predávajúcemu nekompletný, ušpinený, poškodený, nadmerne opotrebovaný v dôsledku jeho používania alebo inak znehodnotený, nemá to síce vplyv na jeho právo odstúpiť od zmluvy, ale predávajúcemu vzniká nárok na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vráteného tovaru, ktoré bolo spôsobené neprípustným zaobchádzaním s tovarom.
 
8. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, ak výrobok mal vlastnosti uvedené v popise poskytnutom predávajúcim a nebol vadný. Tieto náklady nesie kupujúci aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 
9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na doručovaciu adresu predávajúceho pre vrátenie tovaru (Predajňa záhradnej techniky, Mlynská 2043, 979 01 Rimavská Sobota) alebo ho odovzdať v predajni predávajúceho (Predajňa záhradnej techniky, Mlynská 2043, 979 01 Rimavská Sobota). Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 
 
VII. Reklamácie
 
1. Prípadné reklamácie budú vybavované v súlade s Reklamačným poriadkom internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho a právnym poriadkom platným v SR.
 
2. Reklamačný poriadok internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.
 
3. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva vyplývajúce z uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace s takouto zmluvou. Ak predávajúci odpovie na tuto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže kupujúci (spotrebiteľ) predložiť spor na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii (www.soi.sk) alebo inému príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorých zoznam je zverejnený na stránkach www.mhsr.sk. Kupujúci môže využiť na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránkach http://ec.europa.eu/odr.
 
VIII. Ochrana osobných údajov
 
1. Kupujúci poskytuje dobrovoľne predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, číslo domu, obec, PSČ), dátum narodenia, telefónny kontakt, e-mailová adresa, bankové spojenie, prípadne názov alebo obchodná firma, miesto podnikania alebo sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, a to za účelom uzatvorenia zmluvy s predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu (e-shopu). Ak sa kupujúci zaregistroval na internetových stránkach predávajúceho, predávajúci tiež eviduje všetky objednávky, ktoré kupujúci u predávajúceho v minulosti realizoval.
 
2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), aby predávajúci ako prevádzkovateľ zhromažďoval a spracovával jeho osobné údaje uvedené v odseku 1 vo všetkých svojich informačných systémoch, ktoré sú pre tento účel vytvorené. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie, a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu predávajúceho, za účelom zaistenia prepravných služieb pre kupujúceho, za účelom zabezpečenia prehľadu kupujúceho, ktorý sa zaregistroval na internetových stránkach predávajúceho, o jeho v minulosti realizovaných objednávkach a za účelom vymáhania pohľadávok a s tým súvisiacich operácií. Kupujúci udeľuje predávajúcemu vyššie uvedený súhlas na dobu neurčitú, pričom ho kupujúci môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Osobné údaje budú spracovávané ručne aj automatizovane. Kupujúci udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov dobrovoľne. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Poskytnuté osobné údaje budú spracované prostredníctvom zamestnancov predávajúceho a budú sprístupnené len zmluvne zaviazaným tretím osobám (sprostredkovateľom), a to len v nutnom rozsahu. Všetky osoby zúčastnené na zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov podliehajú v rámci plnenia svojich pracovných úloh zákonnej alebo zmluvne prevzatej povinnosti mlčanlivosti. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade so zákonom.
 
3. Kupujúci, ktorý sa zaregistroval na internetových stránkach predávajúceho, má umožnený prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o jeho osobe predávajúci zhromažďuje a spracováva, a to priamo v on-line režime po prihlásení na internetovej stránke predávajúceho. Na tomto mieste môže kupujúci svoje osobné údaje kontrolovať a aktualizovať. Kupujúci, ktorý si objednal tovar bez registrácie na internetových stránkach predávajúceho, má právo na prístup ku svojim osobným údajom a ďalšie práva stanovené zákonom v rozsahu a za podmienok stanovených v zákone.
 
4. Kupujúci má v súvislosti s ochranou svojich osobných údajov právo:
 
1. vyžadovať od predávajúceho na základe písomnej žiadosti:
potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje predávajúcim spracúvané,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní jeho osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho; pri vydaní rozhodnutia predávajúceho, ktoré má pre kupujúceho právne účinky alebo významný dosah a ktoré bolo vydané výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov, je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií u predávajúceho,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal predávajúci osobné údaje kupujúceho na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti;
2. na základe písomnej žiadosti namietať voči
spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
poskytovaniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu ii. vyššie na účely priameho marketingu;
3. pri podozrení, že sa osobné údaje kupujúceho neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
žiadať predávajúceho o preskúmanie rozhodnutia, ktoré má pre kupujúceho právne účinky alebo významný dosah a bolo vydané výlučne na základe automatizovanej formy spracúvania, a to metódou odlišnou od takejto formy spracúvania. Predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia zohrá ľudský faktor.
4. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho podľa odseku 1 a 2 prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
AGF Slovakia, s.r.o.
so sídlom Bélu Bartóka 32, adresa prevádzky : Mlynská 2043.
979 01 Rimavská Sobota
Slovenská republika
 
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
 
Slovak Parcel Service, s.r.o.
 
IX. Záverečné ustanovenia
 
1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad a v celom rozsahu akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok v znení zverejnenom na internetových stránkach predávajúceho v momente odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu ako aj platnú cenu objednaného tovaru (vrátane DPH a prepravného), ktorá je uvedená v katalógu internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho v momente odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu.
 
2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovarov po dobu platnosti ponuky, ak je takáto doba výslovne u ponuky uvedená, inak dovtedy, kým je v katalógu internetového obchodu táto ponuka zverejnená. Všetky ponuky a akciové ceny platia do vypredania zásob tovarov, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené niečo iné.
 
3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť (odstúpiť od kúpnej zmluvy) v prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá znemožňuje dodanie tovaru predávajúcim v lehote stanovenej v týchto obchodných podmienkach alebo za cenu platnú v dobe odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. V prípade, že nastane niektorá z týchto skutočností, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho a prípadne sa s ním dohodne na náhradnom plnení alebo inom riešení danej situácie. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu tato čiastka vrátená rovnakým spôsobom, ktorým kupujúci uskutočnil platbu kúpnej ceny alebo jej časti, prípadne iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim, a to bezodkladne, najneskôr ale do 14 dní od odstúpenia predávajúceho od zmluvy. V prípade uskutočnenia platby prostredníctvom platobnej karty online (3-D Secure) bude kúpna cena vrátená vždy rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri jej platbe.
 
4. Predávajúci si neúčtuje žiadny poplatok za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku.
 
5. Činnosť predávajúceho podlieha kontrole nasledujúceho orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.
 
6. Tieto obchodné podmienky predávajúceho sú účinné od 01.12.2016 a nahradzujú obchodné podmienky predchádzajúce. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii vo všetkých predajniach predávajúceho a na webových stránkach predávajúceho.
M2FmNTY1Z